About

อ่านเปลี่ยนโลก (Reading Revolution) คือ โครงการส่งต่อหนังสือ ให้ยืมหนังสืออ่านฟรี! เพื่อขยายพรมแดนความรู้ เปิดจินตนาการความเป็นไปได้ใหม่ๆ ผ่านการอ่านของ Common School โดย มูลนิธิคณะก้าวหน้า

เพราะเราเชื่อว่าสังคมอุดมปัญญาจะเกิดขึ้นได้จริงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าพร้อมๆ กับเสรีภาพในการแสวงหาความรู้และวิพากษ์วิจารณ์ไปพร้อมกัน

เราจึงคัดเลือกหนังสือที่กระตุ้นให้เกิดจินตนาการความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ปรัชญาการเมือง ศิลปะ และวรรณกรรม มากกว่า 150 ปก เพื่อนำมาแบ่งปันให้ทุกคนได้อ่านในรูปแบบการยืมและส่งต่อ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย!

นักอ่านโครงการ 3,500+ คน
มีนักอ่านครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด
หนังสือมากกว่า 1,300 เล่ม
ยอดยืมเฉลี่ยต่อเดือน 200 เล่ม

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิคณะก้าวหน้า

ร่วมค้นหาอนาคตใหม่ให้ไทยทุกคน

สนับสนุนมูลนิธิ